English    |    Myanmar      

Best Comfort Fit diaper

Babies will be Happy & Comfortable all day long! Genki! means ‘Happy, Healthy & Active’ baby in Japanese language.

အေကာင္းဆံုး သက္ေတာင့္သက္သာ႐ွိေသာ Diaper

ကေလးငယ္မ်ား တစ္ေန႔လုံး ေပ်ာ္ရႊင္ သက္ေတာင့္သက္သာ႐ွိေစပါသည္။
“Genki” သည္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားတြင္ “က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုးၾကား ဖ်တ္လတ္ၿခင္း” ဟု ဆိုလိုုပါသည္။

Superior Softness Fit & Ultra Absorption

Genki! understands that every mom wants to give the best for their baby, so that they can see their baby grows healthily and enjoy the moments together. Genki! believes that by providing baby diapers that are “Superior Softness Fit & Ultra Absorption” quality for babies, they will be Happy & Comfortable All-day long !

သာလြန္ေသာ ႏူးညံ့ၿခင္း နွင္႔ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စုတ္ယူျခင္း

မိခင္တုိင္းက ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးေတြကုိေပးဆပ္တယ္ဆုိတာ “Genki”ကသိျမင္ပါသည္။
က်န္းက်န္းမာမာ ႀကီးၿပင္ၿခင္းကုိေတြ႔ၿမင္နုိင္ၿပီး အခ်ိန္ေတြကုိ ခံစားနုိင္ပါသည္။
ကေလးငယ္ေတြအတြက္ “သာလြန္ေသာ ႏူးညံ့ၿခင္း နွင္႔ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စုတ္ယူျခင္း” အရည္အေသြးရွိေသာ Diaper မ်ားက
ကေလးငယ္မ်ား တစ္ေန႔လုံး ေပ်ာ္ရႊင္ သက္ေတာင့္သက္သာ႐ွိေစသည္ ဟု Genki က ယံုၾကည္ပါသည္။

The needs of our customers continuously change with the times and in order to keep up,

we at Oji Nepia are always researching and developing new ways to improve our products
from a basic standpoint,such as research into materials, all the way
to developing better production technologies at our factory based in Nagoya.

“ဝယ္သူရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ဟာအခ်ိန္နဲ႔အမွ်ေျပာင္းလဲေနသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Nepia
မွလည္း ထုတ္ကုန္ကိုတိုးတက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး နာဂိုယာ မွ
စက္႐ံုတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ထုတ္လုပ္ေနပါသည္။”

① Incredibly soft and breathable waist
① ခါးကုိအလြန္ႏူးညံ့ေစ၍သက္ေတာင္႔သက္သာရွိေစၿခင္း

 • ptone-one
 • Nepia’s original 3-way ventilation allows moisture to escape easily from within the diaper.
 • ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေစေသာ အလႊာသံုးဆင့္

② Super comfortable fit!
② လြန္စြာသက္ေတာင့္သက္သာ႐ွိၿပီး ကိုက္ညီမူရွိၿခင္း

 • pttwo-two
  pttwo-one
 • The diapers fit snugly on even the most active baby.
 • ဖ်က္လတ္တက္ႁကြေသာ ကေလးမ်ားကုိပင္ လုံၿခဳံေစပါသည္

③ Quick absorption
③ လ ်င္ျမန္ေသာ စုတ္ယူမူ

 • pttthree-one
 • Absorption is quick and fast,even after the first absorption.
 • စုပ္ယူမူသည္ အခ်ိန္တုိင္း လွ်င္ၿမန္ထိေရာက္ပါသည္

④ Wetness indicator for fast response
④ စိုစြတ္မူအတြက္ၫႊန္ၿပၿခင္း

 • ptfour-one
 • The indicator changes from yellow to blue to notify that change is necessary.
 • အ၀တ္ေၿပာင္းလဲဖုိ႔လုိအပ္လာရင္ အ၀ါေရာင္ မွ အၿပာေရာင္ ေၿပာင္းလဲအသိေပးပါသည္

Features that keep even the most active of babies dry!

“အတက္ၾကြဆံုးကေလးဆိုရင္ေတာင္ ေျခာက္ေသြ႕မႈကိုထိန္းထားေပးႏိုင္တယ္။”


Tape Type


① Form-fitting back
① ပုံစံက်ေသာ ေနာက္ဖက္ပိုင္း

 • tt-one-one
 • Elastic design at the back contracts to prevent leaks.(M,L, & XL size)
 • ေက်ာဘက္ကေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာပံုစံယိုစိမ့္ထြက္သည့္အေပါက္မ်ားကုိတားဆီးေပးပါသည္

② Nepia’s original deep embossing
② Nepia ၏ ေလးနက္ေသာမူလပုံစံ

 • tt-two-one
 • The deep embossing reduces the total contact surface with
  the skin resulting in a more gentle, and the breathable fit.
 • အေရၿပားကုိ ပုိမုိ သက္ေတာင္႔သက္သာရွိေစၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ ထိေတြ႕မႈကုိ ေလွ်ာ့က်ေစျခင္း

③ Soft and gentle on the skin
③ အေရျပား ေပ်ာ့ေၿပာင္ႏူးညံ့ၿခင္း

 • tt-three
 • The diapers are made using Nepia’s original soft,fine fiber.
 • Diapers Nepia ၏ မူလ ႏူးညံ့ေကာင္မြန္ေသာခ်ည္မွ်င္မ်ားကုိ အသုံးၿပဳထုတ္လုပ္ထားပါသည္
Various kind of tissue type

Nepia, a tissue manufacturer, is promoting sustainable forests. A brand film to convey
the fact that paper is made from forests by using tissues which represent the various forest animals.

“တစ္႐ူးအမ်ိဳးမ်ိဳး”

ေနပီယာ (Nepia) မွ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းမႈကိုအားေပးေထာက္ခံထားပါတယ္။ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ သစ္ေတာမ်ားမွသာ ထုတ္လုပ္ထားေသာ တစ္႐ႈးမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းဟာ သစ္ေတာတိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးကိုကိုယ္စားျပဳရာေရာက္ပါတယ္။

Nepia tissues “Nepi-Nepi”, 5 х 160 pcs

– Soft and silky to the touch.

– Made of special, fine paper pulp.

– Perfect softness and whiteness.

“ေနပီ-ေနပီ” 5×160 pcs

– ႏူးညံ့ျငင္သာေသာအထိအေတြ႕

– အထူးျပဳလုပ္ထားေသာစကၠဴ.

– ျပီးျပည့္စံုေသာ ႏူးညံ့မႈ ႏွင့္ သန္႔႐ွင္းမႈ

Hana Celeb Pocket (4 pack)

– Soft and silky to the touch.

– Made of special, fine paper pulp.

– Perfect softness and whiteness.

Hana Celeb Pocket (4 pack)

– ႏူးညံ့ျငင္သာေသာအထိအေတြ႕

– အထူးျပဳလုပ္ထားေသာစကၠဴ.

– ျပီးျပည့္စံုေသာ ႏူးညံ့မႈ ႏွင့္ သန္႔႐ွင္းမႈ

Hana Celeb , 3 х 200 pcs.

– Soft and silky to the touch.

– Made of special, fine paper pulp.

– Perfect softness and whiteness.

Hana Celeb , 3 х 200 pcs.

– ႏူးညံ့ျငင္သာေသာအထိအေတြ႕

– အထူးျပဳလုပ္ထားေသာစကၠဴ.

– ျပီးျပည့္စံုေသာ ႏူးညံ့မႈ ႏွင့္ သန္႔႐ွင္းမႈ၂၀၁၁ မွာ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ FSC မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။
CSR လႈပ္႐ွားမႈကဲ့သို႔လူမႈဆက္ဆံေရး လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္လည္း ဝယ္သူရဲ႕ အေတြးနဲ႔ ထပ္တူက်ေအာင္ ေထာက္ပံေပးထားပါတယ္။
Nepia ဟာ Soft Heart Quality သံုးခ်က္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ပုဒ္ကိုလိုက္နာလ်က္႐ွိပါတယ္။

It was adopted in 2011 in order to protect the forest , environmental quality , including FSC -certified paper .
Social quality such as CSR activities that will contribute to society along with the customers think .
Napier has been pursuing the slogan of the original , three of the quality of “soft heart”